„Mieszkam spokojnie” z wyższymi marżami

0

Oferta kredytu hipotecznego „Mieszkam spokojnie” w Pekao została przedłużona do 31 marca, jednak niestety z wyższymi niż dotychczas marżami. Podwyżka marż dotyczy tylko ofert ze wskaźnikiem LTV powyżej 80%. Marże dla osób posiadający minimalny wymagany wkład własny na poziomie 20% nie uległy zmianie.

Oferty kredytu hipotecznego w Pekao

Ofertę „Mieszkam spokojnie” w zasadzie trudno nazwać ofertą promocyjną, gdyż od wielu, wielu miesięcy jest to podstawowa oferta banku, która ulega niewielkim modyfikacjom. Ostatnie modyfikacje miały miejsce we wrześniu 2019 roku i polegały na wprowadzeniu wyższych marż dla kredytów z LTV powyżej 80%. Obecna zmiana w ofercie również dotyczy kredytów bez 20% wkładu własnego. „Mieszkam spokojnie” z wyższymi marżami, które wzrosły o 0,1%. Czy to dużo? Przy założeniu kredytu na kwotę 340 000 złotych na okres 30 lat, koszt odsetkowy jest wyższy o około 7 000 złotych.

W ramach oferty „Mieszkam spokojnie” trzeba skorzystać z innych produktów banku. Wymagane jest:

 • założenie konta typu ROR wraz z kartą debetową, które będzie regularnie zasilane kwotą wynagrodzenia w wysokości co najmniej dwukrotności pierwszej raty kredytu hipotecznego
 • aktywacja dostępu do rachunku za pomocą aplikacji Pekao24
 • zakup karty kredytowej
 • zakup w banku ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres kredytowania.

Kredytobiorca musi spełnić łącznie wszystkie powyższe warunki. Jeżeli w okresie spłaty kredytu zrezygnujemy z karty kredytowej lub ubezpieczenia nieruchomości to za brak każdego z tych produktów bank podwyższy marżę o 0,1%.

„Mieszkam spokojnie” jest dostępna w dwóch wersjach: podstawowej oraz z ubezpieczeniem CPI.

„Mieszkam spokojnie” w wersji podstawowej

Marża banku uzależniona jest od kwoty kredytu oraz wkładu własnego i wynosi obecnie:

Wkład własny Kwota kredytu do 200 000 PLN Kredyt powyżej 200 000 do 400 000 PLN Kwota kredytu powyżej 400 000
20% lub więcej 2,04% 1,94% 1,84%
Poniżej 20%* 2,24% 2,14% 2,04%

*W przypadku kredytów z LTV powyżej 80% marża jest dodatkowo podwyższana o 0,2%, aż do czasu gdy wkład własny nie osiągnie poziomu 20%.

Prowizja za udzielenie kredytu w każdym przypadku wynosi 1,99%. Bank stosuje stawkę WIBOR 3M.

„Mieszkam spokojnie” z ubezpieczeniem CPI

Ubezpieczenie CPI jest to ubezpieczenie od utraty dochodu/pracy oraz śmierci jako następstwa nieszczęśliwego wypadku. Umowa jest zawierana na okres 4 lat. Koszt ubezpieczenia jest zawsze taki sam i wynosi 2% od kwoty kredytu. Maksymalna kwota kredytu do której można skorzystać z tego ubezpieczenia to 700 000 złotych.

Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony, określony, ale także osoby prowadzące działalność gospodarczą. W zależności od źródła dochodów inaczej określone są zdarzenia powodujące wypłatę świadczenia z tytułu utraty dochodu oraz zakres świadczenia z tytułu ubezpieczenia.

Źródło dochodu Zdarzenie powodujące wypłatę świadczenia Świadczenie
Umowa na czas nieokreślony Utrata pracy – zdarzenie polegające na utracie pracy na skutek rozwiązania umowy przez pracodawcę, w wyniku którego osoba otrzymuje status bezrobotnego i uprawnienie do pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
 • Spłata maksymalnie 12 rat kredytu mieszkaniowego na skutek utraty pracy
 • Spłata 40% aktualnego salda zadłużenia przez w przypadku śmierci kredytobiorcy
Umowa na czas określony /działalność gospodarcza Niemożność świadczenia dotychczasowej pracy, potwierdzona wydanym zaświadczeniem lekarskim. Dotyczy także prowadzenia działalności gospodarczej. Za datę wystąpienia czasowej niezdolności uważa się dzień następny po upływie 60 dni liczonych od pierwszego dnia czasowej niezdolności do pracy.
 • Spłata maksymalnie 12 rat kredytu mieszkaniowego na skutek utraty pracy
 • Spłata 40% aktualnego salda zadłużenia przez w przypadku śmierci kredytobiorcy
Emerytura/renta i inne formy dochodu niż stosunek pracy lub działalność gospodarcza Utrata zatrudnienia i uzyskanie statusu osoby poszukującej pracy.
 • Całkowita spłata kredytu w przypadku śmierci Kredytobiorcy
 • Spłata 1 raty kredytu w przypadku utraty pracy

Składka ubezpieczeniowa pobierana jest jednorazowo w formie podwyższenia kwoty kredytu o 2%.
W ofercie z ubezpieczeniem CPI marże banku są dokładnie o 0,15% niższe w stosunku do oferty bez ubezpieczenia. Niższa jest także prowizja za udzielenie kredytu, która wynosi 1,25%

Porównanie kosztów oferty z ubezpieczeniem CPI i bez ubezpieczenia

Założenia zgodne z naszym rankingiem kredytów hipotecznych, a więc:

 • Wartość kredytu: 340 000 złotych
 • Okres kredytowania: 30 lat
 • Wkład własny: 20%
 • Ubezpieczenie CPI: kredytowane
Oferta – warunki Marża Prowizja Rata Odsetki Całkowity koszt po 30 latach Całkowity koszt po 6 latach
Pekao
Mieszkam spokojnie
1,94% 6 766 zł 1 557 zł 220 620 zł 238 659 zł 80 438 zł
Pekao
Mieszkam spokojnie z CPI
1,79% 4 250 zł 1 559 zł 214 520 zł 237 099 zł 83 089 zł

Zobacz aktualną pozycję oferty Pekao w naszym rankingu kredytów hipotecznych.

Dodaj Komentarz

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane