Przedawnienie pożyczki

0

Kwestie związane z przedawnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek reguluje obowiązujący kodeks cywilny. Reguluje on kwestie przedawnienia roszczeń zarówno w stosunku do pożyczek, jak i kredytów bankowych. Wyjaśniamy na czym polega przedawnienie pożyczki i podpowiadamy, kiedy firma windykacyjna może domagać się spłacenia długu, a kiedy jej działania są niezgodne z prawem.

Przedawnienie pożyczki – co warto wiedzieć na ten temat?

Artykuł 118 kodeksu cywilnego precyzuje, że po 3 latach roszczenie z tytułu pożyczki lub kredytu bankowego może ulec przedawnieniu. Zasada ta dotyczy pożyczek zaciąganych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (udzielanych przez banki, SKOK-i, instytucje pozabankowe, spółki pożyczkowe, ale nie osoby prywatne). Termin liczony jest od momentu powstania zobowiązania do spłaty określonej sumy pieniędzy. W praktyce termin wyliczany jest oddzielnie dla każdej raty pożyczkowej.

Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. W przypadku, gdy bank lub firma pożyczkowa wypowiedzą dłużnikowi umowę, termin dla pozostałych zobowiązań liczony jest od momentu ostatecznego terminu spłaty wskazanego w wypowiedzeniu.

Złóż oświadczenie o przedawnieniu

Sąd nie uwzględnia przedawnienia z urzędu. Pozwany powinien złożyć przed sądem oświadczenie w formie pisemnej, w którym poinformuje, że roszczenie uległo przedawnieniu. Istnieje również możliwość ustnego poinformowania sądu podczas rozprawy o przedawnieniu długu.

Gdy roszczenie będzie przedawnione, sąd oddali powództwo firmy windykacyjnej i to ją obciąży kosztami procesu. Warto o tym pamiętać, ponieważ firmy zajmujące się windykacją bardzo często liczą na to, że dłużnik nie zna przysługujących mu praw i nie wniesie oświadczenia o przedawnieniu roszczenia.

W przypadku, gdy dłużnik nie złoży oświadczenia o przedawnieniu pożyczki, sąd nakaże mu spłatę długu wraz z odsetkami naliczonymi ustawowo oraz kosztami procesu. Nieświadomy dłużnik zostanie wtedy obciążony kosztami wynagrodzenia adwokata zatrudnionego przez firmę windykacyjną.

Przerwanie biegu przedawnienia

Niestety nie zawsze upływ terminu 3 lat oznacza przedawnienie roszczenia. Zgodnie z art. 123 bieg przedawnienia może zostać w każdej chwili przerwany w trzech sytuacjach:

  • Pierwsza z nich zakłada podjęcie jakichkolwiek czynności przed sądem lub innym organem mających na celu odzyskanie roszczenia majątkowego.
  • Drugim jest uznanie długu, czyli rezygnacja z przysługującego mu prawa.
  • Trzecią możliwością może być rozpoczęcie mediacji. Jeśli wierzyciel lub pożyczkobiorca przystąpią do jednej z tych czynności, bieg przedawnienia zostaje wyzerowany i liczony na nowo.

Osoby, które mają do spłaty przedawnione roszczenie, powinny poinformować firmę windykacyjną o tym fakcie – często pozwala to uniknąć skierowania sprawy do sądu.

 

 

Czekanie na zakończenie biegu przedawnienia pożyczki czy jakiegokolwiek innego długu, wiąże się jednak z dużym ryzykiem. Wierzyciel w każdej chwili może przerwać cały proces wskutek próby nawiązania porozumienia. Przez ten czas zadłużenie rośnie, a sytuacja finansowa z dnia na dzień się pogarsza. Pożyczkodawca ma prawo obciążyć nas nie tylko z odsetkami za opóźnienie, ale również pozostałymi opłatami związanymi z działaniami windykacyjnymi.

Dodaj Komentarz