Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI CASHERO.PL

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu Cashero.pl zwanego dalej „Serwisem”.
2. Administratorem danych przetwarzanych w Serwisie jest: ADL Doradztwo Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 00-019, ul. Złota 7/18, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000377450, NIP 5252498798, REGON 142797600, zwana dalej „ADL”.
3. Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach;
a) w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa, w tym pośrednictwa finansowego – podstawą przetwarzania jest zawarta z Państwem umowa;
b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
c) marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania klientów – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
d) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
5. ADL dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji.
6. Niniejsza Polityka prywatności formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych i innych informacji poufnych otrzymanych od Użytkowników bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2
Zawartość Serwisu

1. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w związku z czym, przekazują oni ADL swoje Dane Osobowe.
2. Treści zawarte w Serwisie są wyrazem osobistych poglądów ich autorów, mają charakter wyłącznie informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do jakichkolwiek działań oraz nie mogą stanowić podstawy do faktycznych decyzji o charakterze ekonomicznym lub prawnym. Parametry cenowe prezentowanych ofert opracowane są na podstawie informacji uzyskanych z ogólnodostępnych źródeł. Informacje te nie są autoryzowane przez instytucje finansowe, w związku z tym ich parametry mogą się różnić. Decyzje o udzieleniu produktu i ostatecznych warunkach kredytowania podejmowane są wyłącznie przez te instytucje.
3. Serwis zawiera dane i informacje objęte prawem autorskim i prawami własności przemysłowej, których kopiowanie lub wykorzystywanie jest zabronione.
4. Serwis zawiera znaki towarowe (nazwy handlowe i logotypy) zastrzeżone zarówno przez ADL, jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu identyfikacji firm i przedsiębiorstw, które posiadają prawo do ich używania.

§ 3
Korzystanie z Serwisu

Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i w poszanowaniu dla praw i dóbr osób trzecich oraz prawa własności intelektualnej. Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w tym do niedostarczania przez lub do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, a także treści powodujących zachwianie lub przeciążenie Serwisu lub systemów innych podmiotów korzystających z Serwisu.

§ 4
Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych.

1. ADL przetwarza Dane Osobowe z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych. ADL podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych powierzonych mu do przetwarzania.
2. W związku z udostępnieniem Serwisu, ADL może korzystać z Danych Osobowych przekazanych przez Użytkowników dobrowolnie w celach związanych z korzystaniem z Serwisu.
3. W przypadku przekazania ADL jakichkolwiek Danych Osobowych, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez ADL, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu.
4. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera Użytkownicy wyrażają zgodę na dostarczanie im informacji o nowych ofertach, produktach i usługach. Jednocześnie, Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od podmiotów współpracujących z ADL oraz do przekazywania im materiałów na temat innych usług świadczonych przez ADL.
5. Dane Osobowe i Informacje Poufne są przetwarzane i wykorzystywane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w szczególności w celu:
1) umożliwienia korzystania z Serwisu;
2) informowania Użytkowników o nowych produktach i usługach związanych ze Serwisem;
3) prowadzenia właściwej obsługi Użytkowników i administrowania ich danymi;
4) badań rynku i badań statystycznych prowadzonych dla potrzeb funkcjonowania Serwisu;
5) administrowania Serwisem, poprawy jego funkcjonalności i podniesienia jakości świadczonych usług;
6) przekazywania informacji i materiałów reklamowych związanych ze Serwisem.
6. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji, a także usunięcia. W celu wglądu, usunięcia lub modyfikacji Danych Osobowych należy skontaktować się ze Serwisem poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@cashero.pl.

§ 5
Przekazywanie Danych Osobowych

ADL nie będzie sprzedawać ani udostępniać otrzymanych Danych Osobowych i Informacji Poufnych żadnym podmiotom trzecim, z wyłączeniem instytucji państwowych uprawnionych do otrzymywania i przetwarzania tych danych oraz partnerów ADL w celu świadczenia usług Serwisu. Pracownicy i partnerzy ADL są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Danych Osobowych na mocy zawartych z nimi umów.

§ 6
Zbieranie danych anonimowych

1. ADL nie rejestruje żadnych prywatnych danych Użytkowników udostępnionych lub przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu.
2. W trakcie korzystania z Serwisu automatycznemu zarejestrowaniu podlegają wyłącznie informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt Użytkownika oraz historia aktywności w Serwisie. Wskazane dane mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Serwisu. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych Danych Osobowych Użytkowników.

4. W Serwisie mogą być wyświetlane reklamy i linki afiliacyjne pochodzące z zewnętrznych serwisów. Niektórzy z tych reklamodawców mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na stronach Serwisu spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP Użytkownika, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania Użytkownikom reklam z ich okolicy lub dobierania reklam na podstawie stron, które Użytkownicy odwiedzili wcześniej.
5. Użytkownik może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować brak możliwości pełnego wykorzystania opcji Serwisu.
6. Dane anonimowe mogą być zbierane także za pośrednictwem dzienników serwerów (logów), w szczególności przez Google oraz inne serwisy stosujące tego rodzaju oprogramowanie.

§ 7
Zmiany i aktualizacja Danych Osobowych

Użytkownik może w każdym czasie uzyskać od ADL informacje na temat przetwarzanych przez niego Danych Osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. ADL może zmienić Politykę prywatności, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości oferowanych Usług, dostosowania jej postanowień do nowych lub zmienionych funkcjonalności Serwisu oraz, o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
2. Aktualizacje Polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej cashero.pl.
3. Wszelkie pytania, uwagi i inne oświadczenia dotyczące Polityki prywatności, Danych Osobowych lub jakiejkolwiek części Serwisu, należy kierować na adres mailowy: kontakt@cashero.pl.

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

Pomożemy Ci wybrać
najlepszy kredyt
hipoteczny

przeanalizujemy Twoje oczekiwania
przedstawimy dostępne oferty
załatwimy wszystkie formalności

otrzymasz od nas zwrot kosztów ubezpieczenia
nieruchomości oraz jej wyceny*Pole wymagane